Tisdag, 16 juli, 2024 | Dagens namn är: Reinhold, Reine |
 
 

HaV säger nej till vindkraftspark

I ett remissvar till regeringen säger Havs- och vattenmyndigheten, HaV, nej till en vindkraftspark på Södra Midsjöbanken, söder om Öland och inom Sveriges ekonomiska zon. En av motiveringarna är att ”Projektet måste anpassas för att skydda Östersjöns tumlare”.

Det är bolaget Eon Wind Sweden AB som ansöker om att få bygga upp till 300 vindkraftverk på Södra Midsjöbanken, söder om Öland.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har på begäran av regeringen yttrat sig i frågan. Chefen för avdelningen för havs- och vattenförvaltning på HaV, Björn Sjöberg, säger så här i ett pressmeddelande:

– Vi anser att tillstånd inte kan beviljas på befintligt underlag eftersom nya och viktiga uppgifter tillkommit sedan ansökan skickades in. Nya data visar att området är ett särskilt viktigt område för Östersjöns utrotningshotade tumlare. Det är här de samlas under sommarmånaderna när de parar sig och föder upp sina kalvar.

HaV vill nu att bolaget kommer in med en fördjupad riskanalys eller på annat sätt visar att Östersjötumlarna inte påverkas negativt på ett betydande sätt.

I nuläget menar HaV att man inte kan utesluta att bottenundersökningarna och själva installeringen av kraftverken kan innebära en risk.

– Generellt så anser vi att utbyggnaden av vindkraft är viktig ur miljösynpunkt och bör främjas. Men det måste ske så att det inte hotar höga naturvärden. I det här fallet handlar det om anpassa vindkraftsprojektet för att skydda tumlarna i området, säger Björn Sjöberg.

– Om regeringen nu skulle medge tillstånd för vindkraftparken vid Södra Midsjöbanken, så menar vi att det i alla fall bör sättas upp villkor om hur och när på året seismiska undersökningar och vissa anläggningsarbeten får göras, avslutar Björn Sjöberg.

Del av befintlig vindkraftspark till havs. | ©  : Ingvar Lagenfelt

Del av befintlig vindkraftspark till havs. | © : Ingvar Lagenfelt

Tumlaren är skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv och klassas som sårbar i Artdatabankens rödlista.

Tumlarna i Östersjön, som är genetiskt skilda från de tumlare som finns i Bälthaven och Västerhavet, är akut utrotningshotade enligt Internationella naturvårdsunionens, IUCN, globala rödlista.

Antalet har minskat dramatiskt, huvudsakligen på grund av bifångst vid garnfiske och på grund av miljögifter. I dag tros beståndet av Östersjötumlare ligga på cirka 500 djur.

Linus Hammar, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor säger:

– Vi har tidigare inte riktigt vetat vilka områden som är viktiga för Östersjöns tumlare. Men nu vet vi att de samlas just vid bankarna i södra Östersjön, det vill säga södra och norra Midsjöbanken samt Hoburgs bank, under sommaren när kalvningen sker. Projektet måste nu anpassas efter detta.

Förutom tumlare finns även andra marina skyddsvärden på Södra Midsjöbanken, exempelvis musselbankar, som är viktiga för sjöfåglar. Det finns även fiskarter som sill, piggvar och skarpsill som leker i området.

HaV ser emellertid inte att varken musselbankar eller fisk kommer att störas av en vindkraftpark.

Däremot vill HaV minimera magnetfälten från de elkablar som planeras mellan vindkraftsparken och fastlandet, eftersom elkablar har visat sig kunna störa ål under dess vandring från Sargassohavet.

– Kablarna skulle knappast utgöra ett absolut vandringshinder för ålen, men eftersom man bygger fler och fler kablar över Östersjön bör man minimera påverkan från varje kabel så att den sammanlagda effekten inte blir betydande, avslutar Linus Hammar.

Bookmark and Share
 
 
Om Simrishamnsbladet
Om Copyright
Sidfot kolumn 3

[redigera innehåll från kontrollpanelen]

Sidfot kolumn 4

[redigera innehåll från kontrollpanelen]